โครงการกิจกรรมการพัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ณ ห้องเมืองราด โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น.

จัดโดย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


                                             1.หนังสือนำเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม

                                             2.แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ

                                             3.ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

                                             4.แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

                                             5.กำหนดการประชุมชี้แจงโครงการ

สารสนเทศของคณะ

บริการนักศึกษา