วันที่
เวลา
ผู้จอง
หลักสูตรที่ศึกษา
ชั้นปี
อ.ที่ปรึกษา
20 มิ.ย 2557 10:00 - 12:00 น. นางสาวอมรรัตน์ โมลา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
1
ผศ.อรพิน  เสละคร
23 มิ.ย 2557 12:00 - 13:00 น. นายศุภกร ดวงจันทร์ วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
3
อ.ดร.พรดรัล  จุลกัลป์
27 มิ.ย 2557 13:00 - 14:00 น. นางสาวธัญชนิตย์ สุขเอม วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
3
ผศ.ดร.ธวัชชัย  ศุภวิทิตพัฒนา
11 มี.ค. 2558 09:00 - 12:00 น. นางสาวฉัตรมณี คำบรรลือ,นางสาวรัชนีกรณื เพ็ญโพธิ์,นางสาวสมาพร ครุธทิน,นายวันชัย คำจริง,นายอดิศักดิ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
3
อ.วณิชญา  ฉิมนาค
10 ส.ค. 2558 10:30 - 12:00 น. นางสาวกัลยาณี จันเกิน,นางสาววารุณี ศรีสุข วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
3
อ.วณิชญา  ฉิมนาค
1 มี.ค. 2559 13:20 - 13:40 น. นางสาวสิริพร อ่ำสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)
4
อ.ดร.ณรกมล  เลาห์รอดพันธ์
4 เม.ย. 2559 14:00 - 14:25 น. นายวิรุฬห์ ทองดอนกลิ้ง วท.บ. (สัตวศาสตร์)
3
ผศ.ประภาศิริ  ใจผ่อง
11 พ.ค. 2559 09:00 - 09:30 น. นางสาวณัฐกานต์ สีชมพู วท.บ. (สัตวศาสตร์)
3
ผศ.ประภาศิริ  ใจผ่อง
1 มิ.ย 2559 09:30 - 10:00 น. นางสาวจิตภนนท์ เสือเพ็ง วท.บ. (สัตวศาสตร์)
4
อ.ดร.ณรกมล  เลาห์รอดพันธ์
23 มิ.ย 2559 13:00 - 13:20 น. นางสาวฉัตรลดา ศรีสวัสดิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)
1
อ.ดร.ณรกมล  เลาห์รอดพันธ์
11 ส.ค. 2559 10:00 - 12:00 น. นายสุทธิพงษ์ สร้อยทอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
2
อ.ดร.จักรกฤช  ศรีละออ
9 ก.ย. 2559 12:30 - 13:00 น. นางสาวสุดารัตนื นาคธูป, เพื่อน 2 คน วท.บ. (สัตวศาสตร์)
1
ผศ.น.สพ.ปรีชา  มูลสาร
11 ก.ย. 2559 15:00 - 16:00 น. นักศึกษาชั้นปี 1 จำนวน 20 คน วท.บ. (สัตวศาสตร์)
1
ผศ.น.สพ.ปรีชา  มูลสาร

จองใช้งานห้องแนะแนว(คลิก)

สารสนเทศของคณะ

บริการนักศึกษา