ชื่อ-สกุล : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภวิทิตพัฒนา
ตำแหน่งทางวิชาการ : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทพนักงาน : 
ข้าราชการ
ประจำสาขาวิชา : 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ป.โท
สถานะการปฏิบัติงาน : 
ปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา : 
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
: วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
2550
: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท
: วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
2537
: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
: วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
2531
: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย
ปี
1.
วชิระ สมะวรรธนะ, ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา และธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา. (2558). สมบัติ ทางเคมีและการต้านอนุมูลอิสระของน้ำผึ้งจากดอกไม้ต่างชนิด. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานเกษตรนเรศวรครั้งที่ 13. วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2558, หน้า 209-215. 2558
2.
กนกวรรณ แตงกูล ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา และปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา. ๒๕๕๖. การยืดอายุการเก็บรักษาก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก. รายงานผลงานวิจัย (Proceedings) ที่นำเสนอสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี” ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. 2556
3.
ชัชชญา กาบรินชัย ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา และปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา. ๒๕๕๖. การหาปริมาณที่เหมาะสมของน้ำส้ม น้ำส้มสายชูหมักจากน้ำแช่ข้าวและฟรุกโตสไซรัปสำหรับผลิตน้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่ม. รายงานผลงานวิจัย (Proceedings) ที่นำเสนอสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 2556
4.
กนกวรรณ แตงกูล ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา และปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา. ๒๕๕๖.ปริมาณกลีเซอรอลและโพรพิลีนไกลคอลที่เหมาะสมต่อการลดปริมาณน้ำอิสระที่จุลินทรีย์นำไปใช้ได้ของก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก. รายงานผลงานวิจัย (Proceedings) ที่นำเสนอสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๕ วันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๕๖. มหาวิทยาลัยพะเยา. 2556
5.
เทพฤทธิ์ ทับบุญมี ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา และปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา. ๒๕๕๖. ผลของการใช้กลูเตนร่วมกับแป้งมันสาปะหลังที่มีต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของไส้กรอกมังสวิรัติ. รายงานผลงานวิจัย (Proceedings) ที่นำเสนอสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2556
6.
อเนก หาลี และธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา. ๒๕๕๕. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารละลายด่างทับทิมและน้ำยาล้างผักทางการค้า ๓ ชนิด ในการลดปริมาณเมโธมิลในผักคะน้า. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. ๓๐(๑): ๕๕-๖๑. 2555
7.
รัตนาวดี ปัญญาเครือ ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา และปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา. ๒๕๕๕. ผลของชนิดและความเข้มข้นของสารก่อโฟมที่มีต่อคุณภาพทางและประสาทสัมผัสของโจ๊กข้าวกล้องงอกกึ่งสำเร็จรูป. รายงานผลงานวิจัย (Proceedings) ที่นำเสนอสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕. 2555
8.
สมหญิง น้ำใจมั่น ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา และธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา. ๒๕๕๕. ผลของแป้งสำปะหลังดัดแปรทางเคมีแบบพันธะข้ามและเกลือฟอสเฟตต่อคุณสมบัติของก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่อบแห้งหลังการคืนตัว. รายงานผลงานวิจัย (Proceedings) ที่นำเสนอสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2555
9.
ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา. ๒๕๕๔. ผลของสารก่อโฟมที่มีต่อสมบัติของโจ๊กข้าวกล้องงอกกึ่งสำเร็จรูปที่ผลิตด้วยวิธีโฟม-แมท. วารสารสักทอง. ๑๗(๑): ๑-๑๒. 2554
10.
กฤษณา สละริม และธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา. ๒๕๕๔. ผลของเจลาติน เพกตินและแคลเซียมคลอไรด์ที่มีต่อเนื้อสัมผัสของกัมมี่เยลลี่. รายงานผลงานวิจัย (Proceedings) ที่นำเสนอสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๒. 2554
11.
เอนก หาลีและธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา. ๒๕๕๕. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารละลายด่างทับทิมและน้ำยาล้างผักทางการค้า ๓ ชนิดในการลดปริมาณเมโธมิลในผักคะน้า. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. ๓๐(๑): ๕๕-๖๑. 2554
12.
เอนก หาลีและธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา. ๒๕๕๓. ผลของชนิด ความเข้มข้นและอุณหภูมิที่มีการลดปริมาณเมโธมิลในผักคะน้า. วารสารวิจัย มข (บัณฑิตศึกษา). ๑๐(๔): ๑๑-๑๘. 2554