1.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภวิทิตพัฒนา     วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
2.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ  ศุภวิทิตพัฒนา     วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
3.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ  ฉัตรธง     วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
4.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน  เสละคร     วท.ม. (ครุศาสตร์เกษตร)
5.
รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  ศรีแก้ว     Ph.D. Food Science
6.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งลักษณ์  มูลสาร     วท.ม. (สัตวบาล)
7.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพรรณ  สังข์ทรัพย์     วท.ม. (ชีวเคมี)
8.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์  วงษ์ประทีป     ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
9.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ  ใจผ่อง     วท.ม. (ครุศาสตร์เกษตร)
10.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปรีชา  มูลสาร     วท.ม. (เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์)
11.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  อินทร์ทอง     ปร.ด. (พืชไร่นา)
12.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก  พริกบุญจันทร์     วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
13.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์  สุตพันธ์     วท.ม. (เกษตรศาสตร์ พืชสวน)
14.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา  ไชยแก้ว     วท.ม. (พืชสวน)
15.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  เลิศลักษมี     ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
16.
รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุการ  ดาจันทา     วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
17.
อาจารย์ ดร.คำรบ  สมะวรรธนะ     ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
18.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  แหยมคง     วท.ด. (สัตวศาสตร์)
19.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรดรัล  จุลกัลป์     ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
20.
อาจารย์ ดร.ธนพล  กิจพจน์     ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
21.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช  ศรีละออ     ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
22.
อาจารย์วรลักษณ์  สุริวงษ์     วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร)
23.
อาจารย์กนกวรรณ  พรมจีน     วท.ม. (การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
24.
อาจารย์เปรมนภา  สีโสภา     วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
25.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล  เลาห์รอดพันธ์     วท.ด. (สัตวศาสตร์)
26.
อาจารย์ปุณเรศวร์  รัตนประดิษฐ์     วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
27.
อาจารย์พัชราภรณ์  อินริราย     วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
28.
อาจารย์ ดร.หทัยทิพย์  ร้องคำ     วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
29.
อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์  นวลศรี     ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
30.
อาจารย์ปุณณดา  ทะรังศรี     ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
31.
อาจารย์ญาณิศา  จินดาหลวง     วท.ม.(การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
32.
อาจารย์กฤษณชัย  คลอดเพ็ง     วท.ม. (เกษตรศาสตร์ - พืชสวน)
33.
อาจารย์อารยา  บุญศักดิ์     วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
34.
อาจารย์ธวัลรัตน์  สัมฤทธิ์     วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร)
35.
อาจารย์ธันวมาส  กาศสนุก     วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)
36.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.คงเดช  พะสีนาม     วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร)
37.
อาจารย์สุรินทราพร  ชั่งไชย     วศ.ม. (วิศวกรรมอาอาหาร)
38.
อาจารย์จิรศิต  อินทร     วท.ม.(วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
39.
อาจารย์ ดร.วิโรจน์  ลิขิตตระกูลวงศ์     ปร.ด. (พันธุวิศวกรรม)
40.
อาจารย์พัทธนันท์  โกธรรม     วท.ม. (การจัดการประมง)
41.
อาจารย์ศนิพร  จันทร์บุรี     วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
42.
อาจารย์ ดร.Tuan  Nguyen Ngoc     Institute for Animal Science and Aquaculture in the Tropics and Subtropics


สารสนเทศของคณะ

บริการนักศึกษา