1.
นายอดิศักดิ์  แก้วกองทรัพย์           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2.
นายณัฐพงษ์  พรดอนก่อ           พนักงานการเกษตร
3.
นางสาวจีราพร  น่วมนุช           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4.
นางสาวกรวรรณ  ทองสอน           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5.
นายธเนศ  ทองทุ่ง           นักวิทยาศาสตร์
6.
นางดวงกมล  โตมิ           นักวิทยาศาสตร์
7.
นายราวิน  เอี่ยมหุ่น           ผู้ปฏิบัติการเกษตร
8.
นางสุนันทา  ยอดเกตุ           ผู้ปฏิบัติการเกษตร
9.
นางชวนฝัน  กองพล           ผู้ปฏิบัติการเกษตร
10.
นางบุญเลิศ  กลิ่นทับ           คนงาน
11.
นายอุบล  ทองสุวรรณ์           ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล
12.
นายพนม  อินทสิทธิ์           คนงาน
13.
นางสาวสุกัญยา  แตงโม           นักวิชาการสัตวบาล
14.
นายกนกพล  เรื่องลือ           ช่างเทคนิค
15.
นายนิรุตติ์  ทาอ่อน           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
16.
นายพรพนม  นันทะเสน           นักวิชาการคอมพิวเตอร์
17.
นางสาวสิริพร  ห้าวหาญ           คนงาน
18.
นางสาวนิรันดา  เฉลิมสถาน           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
19.
นางสาวอมรรัตน์  อุประปุ้ย           นักวิชาการเกษตร
20.
นางสาวปรารถนา  ขะมานาม           นักวิทยาศาสตร์
21.
นางจิราภรณ์  คลอดเพ็ง           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
22.
นางสาวศรัณญา  สอนมณี           นักวิทยาศาสตร์
23.
นายวีรยุทธ  มั่นคง           คนงาน


สารสนเทศของคณะ

บริการนักศึกษา