ผศ.ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา
คณบดี


ผศ.ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.จักรกฤช ศรีละออ
             รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนพัฒนา             

ผศ.ประภาศิริ ใจผ่อง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

อาจารย์พัทธนันท์ โกธรรม
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผศ.ดร.ชุติมา เลิศลักษมี
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


อาจารย์ ดร.ธนพล กิจพจน์
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ว่าที่ ร.ท. ดร.คงเดช พะสีนาม
ประธานหลักสูตร
        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร        

รศ.ดร.เกตุการ ดาจันทา
ประธานหลักสูตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี


นางสาวจีราพร น่ามนุช
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวกรวรรณ ทองสอน
หัวหน้างานบริการการศึกษา

นายนิรุตติ์ ทาอ่อน
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

นางปรารถนา อินบุญรอด
หัวหน้างานบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ

สารสนเทศของคณะ

บริการนักศึกษา