ผศ.ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา            
ประธานกรรมการผศ.ดร.จักรกฤช ศรีละออ
รองประธานกรรมการผศ.ประภาศิริ ใจผ่อง
กรรมการผศ.ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์
กรรมการ


รศ.ดร.เกตุการ ดาจันทา
กรรมการ


ผศ.ดร.สุภาวดี แหยมคง
กรรมการ


อาจารย์ ดร.ธนพล กิจพจน์
กรรมการ


อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี
กรรมการ


     รศ.ดร.ธีรพร กงบังเกิด     
กรรมการ


     นายบุญเลิศ สอาดสิทธิศักดิ์     
กรรมการ


นางสาวศิริวรรณ ม่วงทอง
กรรมการ


นางวนิสา สอนง่ายดี
กรรมการผศ.ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ


     นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์     
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


นางสาวกรวรรณ ทองสอน
ผู้ช่วยเลขานุการ

สารสนเทศของคณะ

บริการนักศึกษา