คู่มือ KM ปีการศึกษา 2562
“เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21” และ
“การเชื่อมโยงบริการวิชาการสู่งานวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ”
“การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การบริการวิชาการ” และ
“การยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา”คู่มือ KM ปีการศึกษา 2561
“แนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่”
“เทคนิคการสอนเพื่อรับมือบัณฑิตพันธุ์ใหม่” และ
“งานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์”
(ฉบับปรับปรุง)คู่มือ KM ปีการศึกษา 2560
“เทคนิคการถ่ายทอดความรู้และการประเมินผล”

สารสนเทศของคณะ

บริการนักศึกษา