สารสนเทศของคณะ

บริการนักศึกษา

สิงหาคม 2560
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
5 ส.ค. 60 รับน้องหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 60 โครงการกล้าต้นใหม่แห่งความภาคภูมิใจเกษตรพิบูล รับน้องมหาวิทยาลัยฯรุ่น 1 ขอเชิญสักการะพระปางขอฝน การประชุมคณาจารย์ประจำคณะฯ ครั้งที่ 17 (1/2560) บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ปี2560 ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน(PRE SCHOOL) สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินโครงการ อพ.สธ.-มรพส. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอคณะฯ สำหรับการคัดเลือกนักศึกษาในรอบ Shoping ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจำปี 2559 คณบดี ร่วมประชุมเครือข่ายคณะเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏและสาขาที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเกษตรศาสตร์+สัตวศาสตร์ โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ 60 นิทรรศการสหกิจศึกษาพิบูลสงคราม 15 พ.ค.60 ประชุม "คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ครั้งที่ 7(2/2560)" กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 Goodbye Seniors Food And Agricultural Technology 59 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสู่อาชีพ หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรศึกษาดูงาน การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวกลุ่มจอมทอง โครงการจุดประกายความคิดการเป็นผู้ประกอบการ ประเพณีสงกรานต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 2560 กิจกรรมติดแข็มผูกไท ประจำปี 2560 20 มีนาคม 2560 ร่วมพิธีเปิดงาน Food & Beverage Cluster Phitsanulok ที่ Central Plaza Phitsanulok คณะเทคโนดลยีการเกษตรและอาหารร่วมกิจกรรมPibul showcase ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม หลักสูตรวิทย์ - อาหาร มรภ.เพชรบูรณ์ ศึกษาดูงาน หลักสูตรวิทย์-อาหาร มรพส. การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่3 พิธีมอบรางวัล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่29 "ทะเลแก้วเกมส์" กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกษตรและโครงงานเกษตร "ตามรอยศาสตร์ของพระราชา" 26-11-59 Dinner talk นิทรรศการนำเสนอนวัตกรรมผลงานของนักศึกษา
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด(คลิก)
จดหมายข่าวเกษตรพิบูล
อ่านจดหมายข่าวเกษตรพิบูลทั้งหมด(คลิก)