สารสนเทศของคณะ

บริการนักศึกษา

4-5-62 Good Bye Senior "Kaset Fantasy" 4-5-62 ส่งเสริมพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางการประกอบอาชีพ 25-4-62 ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย พิธีติดเข็มผูกไทประดับตราพระพิรุณและประเพณีสงกรานเกษตรพิบูล นิทรรศการสหกิจเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ต้อนรับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 20-3-62 พิธีปิด PSRU GAME 2018 การแข่งขันกีฬาบุคคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 27-2-62 พิธีถวายโคมมาฆประทีป การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร ครั้งที่ 5 บริการวิชาการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยสีทองตำบลจอมทอง" 5-2-62 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่30 (1/2562) KM เตรียมความพร้อมการพัฒนาบัณฑิตสายพันธ์ุใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ และ รร.สฤษดิ์เสนาพิทยาคม ร่วม km การพัฒนานักเรียน 23 ม.ค. 2562 โครงการ ตามรอยศาสตร์พ่อ ครั้งที่ 3 โครงการเตรียมความพร้อมทางปัญญา กาย จิต Food Sci 10 ม.ค. 62 รร.อนุบาลโรจนวิทย์เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่2019 20/12/61 KM "งานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์" 19/12/61 วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทย์-อาหาร 18/12/61 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 14/12/61 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 13/12/61 ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแรกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย 1/12/61 การประกวดไก่พื้นเมือง 28/11/61 เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2561 26/11/61 นำเสนอผลงานปัญหาพิเศษหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 21/11/61 ประเพณีลอยกระทง"พิบูลสงคราม มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ" 21/11/61 นำเสนอผลการสำรวจภูมิปัญญาชุมชนจอมทอง 16/11/61 ประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏทั่วประเทศ
จดหมายข่าวเกษตรพิบูล
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด(คลิก)
อ่านจดหมายข่าวเกษตรพิบูลทั้งหมด(คลิก)