>>เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม<<


   แบบฟอร์มทั่วไป
             คำร้องทั่วไป   PDF | WORD
             คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา/ขอลาพักการศึกษา   PDF | WORD
             แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาโท)   PDF | WORD
             แบบรายงานผลการศึกษาตามข้อกำหนดระดับบัณฑิตศึกษา   PDF | WORD

   วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
             ขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ(ระดับปริญญาโท)   PDF | WORD
             แบบประเมินผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระรายบุคคล   PDF | WORD
             แบบบันทึกผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ   PDF | WORD
             สรุปประเด็นการปรับแก้เค้าโครงวิทยานิพนธ์   PDF | WORD
             ขอส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไขสมบูรณ์   PDF | WORD
             แบบขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท   PDF | WORD
             แบบประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ   PDF | WORD
             แบบบันทึกผลการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ   PDF | WORD
             สรุปผลการสอบวิทยานิพนธ์   PDF | WORD
             แบบเสนอตรวจวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไขสมบูรณ์สำหรับปริญญาโท   PDF | WORD
             สรุปประเด็นการปรับแก้วิทยานิพนธ์   PDF | WORD
             ผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์   PDF | WORD
             ขแบบรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ   PDF | WORD

   สำหรับอาจารย์
             แบบตอบรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ   PDF | WORD
             ขอแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ   PDF | WORD
             ขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์   PDF | WORD
             ใบสำคัญเบิกค่าตอบแทนการสอน (รายภาคเรียน)   PDF | WORD
             ใบสำคัญเบิกค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   PDF | WORD

สารสนเทศของคณะ

บริการนักศึกษา