ปรัชญา(Philosophy)
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

ค่านิยมร่วม(Shared values)
ผนึกกำลัง ขับเคลื่อนร่วมใจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
องค์กรแห่งการพัฒนาคนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จากท้องถิ่นสู่อาเซียน


อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตสาธารณะ มีสัมมาคารวะ ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน มีทักษะในศตวรรษที่ 21

เอกลักษณ์
พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างงานที่มีมาตรฐาน สู่การพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ (Missions)
        พัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา ที่มีการบริหารจัดการแบบผนึกกำลังขับเคลื่อนร่วมใจทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการสร้างบรรยากาศในการทำงานเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทุกระดับ บนพื้นฐานค่านิยม “ผนึกกำลัง ขับเคลื่อนร่วมใจ” โดยมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ผ่านการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งด้านการวิจัย บริการวิชาการ ผสมผสานองค์ความรู้ สืบสานศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างงาน ต่อยอดภูมิปัญญา และแก้ปัญหาท้องถิ่น ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและความมั่นคงด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามแนวพระราชดำริสู่ท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน

สารสนเทศของคณะ

บริการนักศึกษา