แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย
            แบบฟอร์มบทสังเคราะห์งานวิจัยฯ 2562
            แบบฟอร์มบทสังเคราะห์งานบริการวิชาการฯ 2562
            แบบติดตามผลการดำเนินงาน คทก-ว-02
            บทสังเคราะห์งานวิจัย บริการวิชาการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ปีการศึกษา 2560
            คู่มือการทำวิจัยเพื่อให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ
             แบบเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   PDF   |   WORD
             แบบฟอร์ม กนผ. 2561
             แผนพัฒนาตนเอง IDP สายวิชาการ
             แผนพัฒนาตนเอง IDP สายสนับสนุน
             แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   WORD  |   PDF
             แบบรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา(มคอ.5)   WORD  |   PDF
            แบบสังเคราะห์งานโครงการบริการวิชาการ/โครงการในพระราชดำริ 2560
            แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
            ฟอร์มรายงานแผนบริหารการสอนประจำวิชา
            แบบงานงานความสำเร็จของการบูรณาการงานวิจัย
            แบบงานงานความสำเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการ
            แบบบันทึกขออนุญาติไม่วัดผลการเรียนด้วยการสอบ
            คู่มือการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
            ไฟล์นำเสนอ ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
            เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
            แบบฟอร์มการขอสนับสนุนวาระจังหวัดและสมัครเข้าร่วมการดำเนินงาน การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก
            แบบฟอร์มขอรับบริการวิชาการแก่สังคม
            แบบประเมินความพึงพอใจโดยรวมงานบริการวิชาการ
            แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมศึกษาดูงาน
            แบบฟอร์มสังเคราะห์งานโครงการบริการวิชาการ/โครงการในพระราชดำริ
            แบบฟอร์มหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
            แบบรายงานผลงานตามจุดเน้นของคณะฯ
            แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

เอกสารความต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ 2560
            แบบสรุปความต้องการงบลงทุน
            แนวทางการจัดทำแผนการจัดหางบลงทุน
            ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
            บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
            ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัฎฑ์คอมพิวเตอร์

แบบฟอร์ม กนผ.
            แบบ กนผ. ๐๑
            กนผ. ๑๑
            กนผ. ๑๒
            กนผ. ๑๓
            กนผ. ๑๔
            กนผ. ๑๔-๑

            แบบฟอร์ม กนผ. ๐๒
            แบบฟอร์ม กนผ. ๐๓
            แบบบันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงฯ
            แบบฟอร์ม ปป. ๐๑
            แบบฟอร์ม ปป. ๐๒
            แบบฟอร์ม ปป. ๐๓

คู่มือ
            คู่มือเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้งบประมาณ
            คู่มือการใช้เทคนิคในการส่งเสริมการสอนสู่นักศึกษายุค Thailand 4.0
            คู่มือการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติและจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
            คู่มือการทวนผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้
            คู่มือการจัดทำ มคอ.3 - มคอ.7
            คู่มือกลยุทธ์การสอนสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการประเมินผลระดับอุดมศึกษา
            คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว
            คู่มือการแก้ปัญหาการเรียนการสอน

            เพาเวอร์พอยต์เทมเพลต

สารสนเทศของคณะ

บริการนักศึกษา