1. ชื่อหลักสูตร
       ภาษาไทย   :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
ภาษาอังกฤษ   :   Bachelor of Science Program in Agro-Industrial Product Development

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย   :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
  :   วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
อังกฤษ   :   Bachelor of Science (Agro-Industrial Product Development)
  :   B.Sc. (Agro-Industrial Product Development)

3. วิชาเอก
  :   การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  :   การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง


website   :  


ข้อมูลหลักสูตร            แผ่นพับแนะนำหลักสูตร

สารสนเทศของคณะ

บริการนักศึกษา