1. ชื่อหลักสูตร
       ภาษาไทย   :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาอังกฤษ   :   Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย   :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
  :   วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
อังกฤษ   :   Bachelor of Science (Food Science and Technology)
  :   B.Sc. (Food Science and Technology)

3. วิชาเอก
  :   -


website   :  


ข้อมูลหลักสูตร            แผ่นพับแนะนำหลักสูตร

สารสนเทศของคณะ

บริการนักศึกษา