1. ชื่อหลักสูตร
       ภาษาไทย   :   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
ภาษาอังกฤษ   :   Bachelor of Engineering Program in Agricultural and Food Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย   :   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร)
  :   วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร)
อังกฤษ   :   Bachelor of Engineering (Agricultural and Food Engineering)
  :   B.Eng. (Agricultural and Food Engineering)

3. วิชาเอก
  :   วิศวกรรมเกษตร
  :   วิศวกรรมอาหาร


website   :   http://kaset.psru.ac.th/afe


ข้อมูลหลักสูตร            แผ่นพับแนะนำหลักสูตร

สารสนเทศของคณะ

บริการนักศึกษา