1. ชื่อหลักสูตร
       ภาษาไทย   :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ภาษาอังกฤษ   :   Bachelor of Science Program in Animal Science and Aquaculture

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย   :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
  :   วท.บ. (สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
อังกฤษ   :   Bachelor of Science (Animal Science and Aquaculture)
  :   B.Sc. (Animal Science and Aquaculture)

3. วิชาเอก
  :   สัตวศาสตร์
  :   การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ

website   :  


ข้อมูลหลักสูตร            แผ่นพับแนะนำหลักสูตร

สารสนเทศของคณะ

บริการนักศึกษา