1. ชื่อหลักสูตร
       ภาษาไทย   :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ภาษาอังกฤษ   :   Bachelor of Science Program in Agriculture

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย   :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
  :   วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
อังกฤษ   :   Bachelor of Science (Agriculture)
  :   B.Sc. (Agriculture)

3. วิชาเอก
3 วิชาเอก   :   พืชศาสตร์
  :   การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
  :   การจัดการระบบเกษตรอินทรีย์


website   :  


ข้อมูลหลักสูตร            แผ่นพับแนะนำหลักสูตร

สารสนเทศของคณะ

บริการนักศึกษา