บุคลากรประจำ

นายเขมชาติ เอี่ยมอ่อน
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
โทรศัพท์ 082-881-5254

ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ สีอ่อน
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

โทรศัพท์ 085-131-7480

นายมาโนชญ์ นาคบาง

เจ้าหน้าที่ประจำ (โครงการไบโอดีเซลฯ)

โทรศัพท์ 089-268-9812

 

นอกจากนั้นยังมีบุคลากรประจำฐานเรียนรู้ ซึ่งปฏิบัติงานในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยมีการบูรณาการร่วมกับบุคลากรของคณะฯ

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว