พลังงานทดแทน

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ได้ดำเนินการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้นำ้มันไบโอดีเซล ตามแนวพระราชดำริ โดยได้จัดสร้างโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้ว โดยใช้กระบวนการทรานเอสเทอร์ริฟิเคชัน แบบผลิตเป็นครั้ง (Batch process) กำลังการผลิต 300 ลิตร/ครั้ง ดำเนินการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคนิคการผลิตให้กับผู้สนใจ

 

นอกจากนั้นแล้วทางโครงการยังได้ออกแบบชุดผลิตไบโอดีเซลชุมชนอย่างง่าย (ใช้ไฟฟ้าบ้านทั่วไป) กำลังการผลิต 20 ลิตร/ครั้ง เพื่อเป็นแนวทางสำหรับชุมชนขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนนำไปปรับใช้

 

นอกเหนือจากภารกิจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้น้ำมันไบโอดีเซลแล้ว โครงการฯ ยังได้เผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับพลังงานทดแทนไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างแนวคิดการใช้พลังงานทดแทนให้กับนักเรียน โดยได้จัดทำชุดสาธิตการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล และ ชุดสาธิตการผลิตไบโอแก๊ส สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการของโรงเรียน มีขนาดเล็กและสะดวกต่อการใช้งาน โดยทางโครงการยินดีเข้าไปจัดกิจกรรมและเผยแพร่แนวคิดการใช้พลังงานทดแทนแก่โรงเรียนที่สนใจ (ในพื้นที่พิษณุโลก สุโขทัย และพิจิตร) สามารถติดต่อโครงการฯ ได้ที่โทรศัพท์ 055-267080 หรือติดต่อโดยตรงที่เ้จ้าหน้าที่โครงการ คุณมาโนชญ์ นาคบาง โทร. 089-2689812

 

โรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลชุมชนกำลังการผลิต 300 ลิตรต่อครั้ง พร้อมห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์

 


 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว