ติดต่อศูนย์ฯ ทะเลแก้ว

 

ที่อยู่:

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

 

โทรศัพท์ 055-267080 โทรสาร 055-267081
โทรศัพท์มือถือ (ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นายเขมชาติ เอี่ยมอ่อน โทร. 082-881-5254)

 

 

ศูนย์เกษตรอินทรีย์ ทะเลแก้ว

 

สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว