คณะกรรมการ

 

คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

1. ดร. สาคร สร้อยสังวาลย์ ประธาน

2. ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพิน เสละคร กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาศิิริ ใจผ่อง กรรมการ

5. นายรัฏฐชัย สายรวมญาติ กรรมการ

6. นายณัฐพงษ์ พรดอนก่อ กรรมการ

7. นายอุบล ทองสุวรรณ กรรมการ

8. นายธเนศ ทองทุ่ง กรรมการ

9. นายธเนศ ทองสุข กรรมการ

10. ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ สีอ่อน กรรมการ

11. นายมาโนชญ์ นาคบาง กรรมการ

12. นายเขมชาติ เอี่ยมอ่อน กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว