ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติ
 ประกาศ กมอ. เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ป.ตรี  
 ประกาศ กมอ. เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
 ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการเบิกจ่ายอัตราค่าสมนาคุณวิทยากร  
 แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ(ฉบับที่2)  
 แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียน