ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ
 ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการเบิกจ่ายอัตราค่าสมนาคุณวิทยากร  
 แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ(ฉบับที่2)  
 แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียน