บุคลากรสายสนับสนุน
บุคลากรประจำสำนักงาน
นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่/อาคารสถานที่