บุคลากรสายวิชาการ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร