บุคลากรสายวิชาการ
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร