ดาวน์โหลด
เอกสาร/แบบฟอร์ม
 แบบติดตามผลการดำเนินงาน คทก-ว-02  
 แบบเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น    |  
 แผนพัฒนาตนเอง IDP สายวิชาการ  
 แผนพัฒนาตนเอง IDP สายสนับสนุน  
 แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้    |  
 ฟอร์มรายงานแผนบริหารการสอนประจำวิชา  
 แบบบันทึกขออนุญาติไม่วัดผลการเรียนด้วยการสอบ  
 แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมศึกษาดูงาน  
 แบบรายงานผลงานตามจุดเน้นของคณะฯ  
งานวิจัย/บริการวิชาการ
 แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย  
 แบบฟอร์มบทสังเคราะห์งานวิจัยฯ 2562  
 แบบฟอร์มบทสังเคราะห์งานบริการวิชาการฯ 2562  
 แบบงานงานความสำเร็จของการบูรณาการงานวิจัย  
 แบบงานงานความสำเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการ  
 แบบฟอร์มขอรับบริการวิชาการแก่สังคม  
 แบบประเมินความพึงพอใจโดยรวมงานบริการวิชาการ  
 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ  
 แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
คู่มือ/อบรม
 คู่มือ KM 2564 : การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กร  
 คู่มือ KM 2563 : การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กร  
 คู่มือ KM 2562 : เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 การเชื่อมโยงบริการวิชาการสู่งานวิจัยฯ และ การยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา  
 คู่มือ KM 2561 : แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการสอนสำหรับบัณฑิตพันธุ์ใหม่  
 คู่มือ KM 2560 : เทคนิคการถ่ายทอดความรู้และการประเมินผล  
 คู่มือการทำวิจัยเพื่อให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ  
 คู่มือการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
 ไฟล์นำเสนอ ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 คู่มือเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้งบประมาณ  
 คู่มือการใช้เทคนิคในการส่งเสริมการสอนสู่นักศึกษายุค Thailand 4.0  
 คู่มือการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติและจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
 คู่มือการทวนผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 คู่มือการจัดทำ มคอ.3 - มคอ.7  
 คู่มือกลยุทธ์การสอนสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการประเมินผลระดับอุดมศึกษา  
 คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว  
 คู่มือการแก้ปัญหาการเรียนการสอน  
กนผ.
 แบบฟอร์ม กนผ. 01  
 แบบฟอร์ม กนผ. 02  
 แบบฟอร์ม กนผ. 03  
 แบบบันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงฯ  
 แบบฟอร์ม ปป. กนผ. 01  
 แบบฟอร์ม ปป. กนผ. 02  
 แบบฟอร์ม ปป. กนผ. 03  
 แบบฟอร์ม กนผ. 11  
 แบบฟอร์ม กนผ. 12  
 แบบฟอร์ม กนผ. 13  
 แบบฟอร์ม กนผ. 14  
 แบบฟอร์ม กนผ. 14-1