ติดต่อสอบถาม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
156 หมู่5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5526-7080 โทรสาร 0-5526-7081

Faculty of Food and Agricultural Technology, Pibulsongkram Rajabhat University.
156 Mu5, Phlai Chumphon, Mueang, Phitsanulok, 65000
Tel. 0-5526-7080 Fax. 0-5526-7081
E-mail : kaset@psru.ac.thดู คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า