บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง / บริการห้องปฏิบัติการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบตัวอย่างอาหาร ผลิตผลทางการเกษตร และให้บริการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ทดสอบ ใช้ห้องปฏิบัติการ

image1

-บริการวิเคราะห์ทางเคมี
-บริการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
-บริการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ

image1

ตัวอย่างเครื่องมือวิเคราะห์ที่ให้บริการ
-เครื่อง Differential Scanning Calorimetry
-เครื่อง Texture Analyser
-เครื่อง UV/Vis Spectrophotometer
-เครื่องวิเคราะห์ Water Activity
-เครื่องวัดสี (Color Meter)
-ฯลฯ


Copyright © คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5526-7080 ต่อ 5000, 5202 โทรสาร 0-5526-7081 E-mail: kaset@live.psru.ac.th